Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Bà Maria Đặng Bích Nguyệt

là Chị của DS Đặng Kim Loan (Phu nhân anh HT Đoàn Ngọc Đa)

vừa từ trần ngày 12 tháng 04 năm 2018
tại Long Beach, California

Hưởng thọ 74 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Chị Đặng Kim Loan và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh Bà Maria Đặng Bích Nguyệt sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California