Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Bà Nguyễn Văn Thán
Nhũ Danh Maria Võ Thị Nghĩa

là Thân mẫu của anh Nguyễn Văn Mỹ
Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương QNĐN

vừa từ trần ngày 07 tháng 04 năm 2018
tại Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Hưởng thọ 91 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình OB Nguyễn Văn Mỹ và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà Maria Võ Thị Nghĩa sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California