Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà VÕ THỊ PHƯỚC
Pháp Danh NGỌC ẨN LAI

Thân Mẫu chị Tâm Hương,
Nhạc Mẫu anh Hoàng Tấn Kỳ
Cố Vấn Hội Đồng Hương QNĐN

vừa từ trần ngày 17 tháng Bảy, năm 2017
nhằm ngày 24 tháng 6 năm Đinh Dậu tại Sàigòn, Việt Nam

Chân thành chia buồn đến gia đình OB Hoàng Tấn Kỳ và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà VÕ THỊ PHƯỚC về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California