Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Bác Sĩ Nguyễn Đình Bãng

là phu quân của chị Ngọc Anh
một thành viên trong gia đình Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng

vừa từ trần tại Bịnh Viện Fountain Valley, California
Hưởng thọ 80 tuổi.

Chân thành chia buồn đến gia đình chị Ngọc Anh và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Bác Sĩ Nguyễn Đình Bãng sớm về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California