Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Nguyễn Đăng Hinh

là Nhạc Phụ của anh Huỳnh Phước
Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương QNĐN

vừa từ trần tại Việt Nam

Chân thành chia buồn đến gia đình OB Huỳnh Phước và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Đăng Hinh về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California