Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Quả Phụ HOÀNG KIM VINH nhủ danh LƯƠNG THỊ KIỀN Pháp Danh CHÚC THÀNH

là thân mẫu ÔB Hoàng Tấn Kỳ đã từ trần ngày 23 tháng 2 năm 2016 tại Quảng Nam, Việt Nam

hưởng đại thọ 100 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình ÔB Hoàng Tấn Kỳ và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California