Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Anh Mai Trọng Phước Pháp Danh Nhật Điền

là con ÔB Mai Văn Tửu đã từ trần ngày 16 tháng 2 năm 2016 tại Orange County, California

hưởng dương 43 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình ÔB Mai Văn Tửu và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Anh sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California