Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Chúc

là thân mẫu LS Trần Đình Định đã từ trần ngày 5 tháng 12 năm 2015 tại Arvada, Colorado

hưởng thọ 87 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình LS Trần Đình Định và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California