Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Thân Phụ anh Trần Quốc Dũng

là Cụ Ông Trần Cẩm đã từ trần tại Đà Lạt, Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 năm 2015

hưởng thượng thọ 93 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh chị Trần Quốc Dũng và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cu Ông sớm được về miền Tây Phương Cực Lạc.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California