Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Thân Phụ anh Nguyển Văn Kỳ

vừa từ trần tại Việt Nam

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Văn Kỳ và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cu Ông sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California