Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Phan Thi Diên Pháp danh Diệu Hồng

là Dưỡng Mẫu anh Trần Trung Đạo

vừa từ trần ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại Hòa Hưng, Sài Gòn
Hưởng thượng thọ 91 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Trần Trung Đạo và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cu Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California