Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Thân mẫu của Mục Sư Bùi Như Sơn vừa từ trần

Chân thành chia buồn đến gia đình Mục Sư Bùi Như Sơn và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương & Liên Trường Quảng Đà Nam California