Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Quả Phụ Bùi Quang Lộc
Nhủ Danh Ngô Thị Điền

Thân mẫu chị Bùi Hồng Vân

vừa từ trần ngày 5 tháng 6 năm 2014 tại Placentia-Linda Hospital, California, Hoa Kỳ
Hưởng đại thọ 93 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình chị Bùi Hồng Vân và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà