Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Võ Văn Tỉnh Pháp Danh Giác Ngộ
Nhạc phụ của anh Hoàng Tấn Kỳ, Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California

vừa từ trần ngày 11 tháng 2 năm 2014 tại Sài Gòn, Việt Nam
Hưởng thọ 80 tuổi

Chân thành chia buồn đến anh Hoàng Tấn Kỳ, chị Hoàng Tâm Hương và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được về cõi niết bàn.

Hội Đồng Hương Quảng Đà