Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông An Đức Thái
Nhạc phụ của anh Trần Trung Đạo

vừa từ trần ngày 7 tháng 12 năm 2013 tại Boston
Hưởng thọ 88 tuổi

Chân thành chia buồn đến anh Trần Trung Đạo và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm được về cõi niết bàn.

Hội Đồng Hương Quảng Đà