Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Anh Micae Vĩnh Lâm

là bào đệ của anh Vĩnh Thành

vừa từ trần ngày 25 tháng 8 năm 2013 tại Austin, Texas

Hưởng dương 54 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Vĩnh Thành và tang quyến

Kính nguyện cầu cho linh hồn Micae Vĩnh Lâm sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Đồng Hương Quảng Đà