Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Bà Maria Lê Vy

là thân mẫu anh Nguyễn Phương Minh (Đỗ Thái Nhiên)

vừa từ trần ngày 10 tháng 04 năm 2013 tại Fountain Valley Hospital, California

Hưởng đại thọ 94 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Phương Minh và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà