Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Vũ Khắc Tiển

vừa từ trần ngày 16 tháng 02 năm 2013 tại Garden Grove, California

Hưởng thọ 88 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Bà Quả Phụ Vũ Khắc Tiển nhũ danh Trần Thị Huệ và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà