Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ cựu Dân Biểu Đệ Nhị VNCH Lý Trường Trân
Pháp danh Tâm Quí

Nguyên là sáng lập viên và đương kim Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa từ trần ngày 27 tháng 01 năm 2013 tại Fountain Valley, California

Hưởng thọ 89 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Bà Quả Phụ Lý Trường Trân nhũ danh Nguyễn Thị Hồng Tuyết và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ sớm vãng sanh Phật quốc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà