Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Nguyễn Đông Giang Nhũ Danh Vũ Thị Cân Pháp Danh Diệu Kim

Là Chị anh Võ Văn Thiệu

vừa từ trần ngày 13 tháng 11 năm 2012 tại Richardson, Texas

Hưởng thọ 75 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Võ Văn Thiệu và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà