Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Nguyễn Thán

Là Thân phụ anh Nguyễn Văn Mỹ, Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa từ trần lúc 4:00AM ngày 11 tháng 06 năm 2012 tại Thăng Bình, Quảng Nam

Hưởng thọ 89 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Văn Mỹ và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà