Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Bà Quả phụ Vương Duy Quỳnh
Khuê danh Nguyễn Thị Tấn, Pháp danh Tâm Pháp

Là Thân mẫu chị Vương Minh Nghĩa

vừa từ trần ngày 07 tháng 06 năm 2012 tại Dover, Delware, USA

Hưởng đại thọ 97 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Chị Minh Nghĩa và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà