Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Ông Phêrô NGÔ DIÊM

vừa từ trần ngày 26 tháng 05 năm 2012 tại bệnh viện Garden Grove Hospital, California

Hưởng đại thọ 92 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Ngô Kỷ, Ngô Cúc và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh cụ Phêrô NGÔ DIÊM sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà