Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Anh Nguyễn Văn Thái

vừa từ trần ngày 20 tháng 03 năm 2012 tại California

Hưởng thọ 72 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình chị Nguyễn Văn Thái và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh anh Nguyễn Văn Thái sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà