Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Anna Vũ Thị Nhi
là thân mẫu anh Nguyễn Đức Bạn
Thành viên Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California

vừa từ trần ngày 04 tháng 02 năm 2012 tại California

Hưởng đại thọ 95 tuổi

Linh cửu quàn tại: Peek Funeral Home, Phòng #3
7801 Bolsa Ave, Westminster, CA

Chương trình:
Thăm viếng: 4:00PM-8:00PM Thứ Tư (08/02/2012)
Thánh lễ an táng: 6:30AM Thứ Năm (09/02/2012)
Tại Nhà Thờ Saint Barbara, Santa Ana, CA
An táng tại Melrose Abbey Memorial Park 2303 S. Manchester Ave, Anaheim, CA

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Đức Bạn và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà