Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Nguyễn Phu
là thân phụ anh Nguyễn Hoàng Diệu
Hội Phó Nội Vụ Hội Đồng Hương Quảng Đà Nam California

vừa từ trần ngày 1 tháng 11 năm 2011
tại Đà Nẵng, Việt Nam

Hưởng thọ 89 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Hoàng Diệu và tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà