Phân Ưu:

Chúng tôi nhận được tin buồn

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Thị hạ Uẩn

THÍCH HẠNH ĐẠO

Đời thứ 42 Thiền Phái Lâm Tế
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ
Viện chủ Chùa Phổ Đà, Santa Ana, Hoa Kỳ

Đã viên tịch lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 7 năm 2011 tại Santa Ana

Hưởng thọ 80 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng GHPGVNTN Hoa Kỳ, Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ, Chùa Phổ Đà cùng môn đồ pháp quyến.
Nguyện cầu giác linh cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo sớm Cao Đăng Phật Quốc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà