Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Nguyễn Văn Tấn Nhũ danh Trần Thị Thí
Thân mẫu của chị Tạ Thị Minh Nguyệt

vừa từ trần tại Bệnh Viện San Dimas Community Hospital,California
Hưởng thượng thọ 94 tuổi

Lễ thăm viếng:
Thứ Bảy (4/9/2011) 6:00PM-9:00PM
Chủ Nhật (4/10/2011) 5:00PM-9:00PM
Lễ di quan và an táng:
Thứ Hai (4/11/2011) Thăm viếng 10:30AM, An táng 1:30PM
Forest Lawn, Covina, California
21300 Via Verde Drive, Covina, CA 91724
Phone (800) 204-3131 hay (626) 732-2307

Chân thành chia buồn đến Chị Minh Nguyệt và Tang quyến

Kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm được về cõi niết bàn.

Hội Đồng Hương Quảng Đà