Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Nguyễn Văn Hiến, Nhũ danh Võ Thị Khá

vừa qua đời tại Việt Nam

Hưởng đại thọ 90 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà