Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Anh Huỳnh Phương Thanh

vừa qua đời tại Bệnh viện Glendale, California
Hưởng dương 54 tuổi

Lễ thăm viếng: 10:30 AM - 8:30 PM 4/1/2011
Lễ an táng: 11:00 AM ngày 2 tháng 4 năm 2011,
Rose Hills (Gate 1)
3888 Workman, Whittier, CA 90601
Phone (562) 699-0921

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Huỳnh Tuần và gia quyến
Nguyện cầu hương linh anh sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà