Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Giuse Đặng Đào Lương

vừa qua đời tại Long Beach, California
ngày 11 tháng 12 năm 2010
Hưởng thọ 79 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chị Đặng Kim Loan và anh Đoàn Ngọc Đa
Nguyện cầu hương linh cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà