Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Mai Phước Tiệm

vừa qua đời tại Sài Gòn, Việt Nam
ngày 28 tháng 11 năm 2010
Hưởng Đại thọ 100 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh chị Đắc Loan
Nguyện cầu hương linh cụ sớm được về miền cực lạc.

Hội Đồng Hương Quảng Đà