Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Ông Nguyễn Thanh Tam

là nhạc phụ của anh Nguyễn Hoàng Diệu
Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa qua đời tại bệnh viện Fountain Valley, California
ngày 1 tháng 8 năm 2010

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Hoàng Diệu
Nguyện cầu hương linh cụ sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quảng Đà