Phân Ưu:

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn

Cụ Bà Quả Phụ Lưu Quang Diệu
Nhũ danh Maria Cao Thị Sen

là nhạc mẫu của anh Phan Thanh Thắng
Thành viên Ban Cố Vấn Hội Đồng Hương Quảng Đà

vừa qua đời tại Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
lúc 9:08 sáng ngày 10 tháng 7 năm 2010
Hưởng thượng 87 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Phan Thanh Thắng
Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Đồng Hương Quãng Đà