DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP CHO CỒN DẦU

(Hội Đồng Hương Quảng Đà)

 

 

Ô.B. Đoàn Ngọc Đa

$ 100

Ô.B. Huỳnh Phước

$ 100

Ô.B. LS Trần Đình Định

$ 100

Ô.B. Nguyễn Văn Mỹ

$ 100

Bà Phạm Thị Kim Hoàng

$ 100

Ô.B. Nguyễn Hoàng Diệu

$ 100

Ô.B. Phan Thanh Thắng

$ 50

Ô.B. Nguyễn Tuấn

$ 50

Ô.B. Huỳnh Tuấn

$ 50

Ô.B. Trương Công Lập

$ 50

Ô. Phan Văn Duy

$ 30

DS Bùi Như Hải

$ 25

Ô.B. Võ Văn Thiệu

$ 50