DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN (02/09/2015)

 

ÔB Nguyễn Văn Mỹ

Bảo trợ Ca Ngọc Quang Đông

$1,000

NS Đặng Kim Loan

$2,000

ÔB LS Trần Đình Đinh

$1,000

ÔB Hoàng Tấn Kỳ

$900

Bình bông cho x số

$300

ÔB Nguyễn Hoàng Diệu

$200

ÔB Trương Công Lập

$500

ÔB Nguyễn Hữu Thống

$500

ÔB Ngô Năm

$200

ÔB Phan Thanh Thắng

$100

ÔB Đoàn Ngọc Đông

$500

ÔB Trần Quốc Dũng

$100

ÔB Đoàn Ngọc Nam

$200

Ô Nguyễn Đình Thảng

(Vân Pharmacy)

$200

Mục Bùi Như Sơn

$200

ÔB Nguyễn Tuấn

$200

Hồng Sâm

$100

BS Phạm Văn Điển

$500

ÔB Nguyễn Đức Chính

$50

NP Trucking Company

$500

ÔB Uy Nguyễn (Teletron) 1 Samsung Smart 48-inch TV cho đấu giá

$600

ÔB Đỗ Xuân Trúc

$100

GS Trần Huỳnh Mính

$100

ÔB Luân Soi

$50

ÔB Văn Kháng

$210

Phạm Thị Trúc Phương (Arizona)

$100

ÔB Nguyễn Minh

$100

ÔB NS Bùi Phương

$500

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

$200

Thiều thân hữu

$200

Đỗ Construction

$500

Lynn Hồng

$100

Hồ Thị Minh & Ngô Văn Châu

$100

ÔB Phạm Văn Thuận (Hội Trưởng

Hội BĐQ California)

$200

ÔB Huỳnh Tuấn

$100

ÔB HQ Hoàng Thông (Paracel)

Mua đấu giá 1 Samsung 48-inch TV $600)

       $200

ÔB Ngô Chính (Pacific Land Tile & Marble) Mua đấu giá 1 bức tranh $250

    $1,000

Chị Vương Minh Nghĩa

$200

Chị Bùi Thị Hồng Vân

$200

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan

Châu Trinh Đà Nẵng

$200

ÔB Hồng Quang Tân (Tick Tock)

1 đồng hồ hiệu Dupont cho xỗ số (tiền bán s $1,435)

$1,435

LS Nguyễn Tâm (Uỷ viên hội đồng thành phố San Jose)

$200

ÔB Phạm Phú Thương

$200

LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Caifornia)

$100

BS Nguyễn Chí Vỹ (Hội Tây Sơn Bình Định)

$200

Lee Sai Gon Seafood Inc

$1,000

Huỳnh Phước Lộc (Vitelecom Inc)

$400

Nguyễn Sang (Missouri)

$50

Anh Hy (San Diego)

$100

Ô Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam San Diego)

$100

Cựu Đại Nguyễn Hữu Xuân

$100

ÔB Nguyễn Văn Kỳ

$200

Cộng Đồng Việt Nam Nam California

$200

Nguyễn Ngan

$100

Nguyễn Tuyết Mai

$50

Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến VNCH Hải Ngoại

$200

ÔB Nguyễn Công Lang (San Jose)

$150

ÔB Hồ Văn Chung

$50

ÔB Tự

$35

Leslie T Nguyễn

$100

Ô Trần Trọng Đạt (Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng)

$200

ÔB Nguyễn Đức Bạn

$100

KTS Nguyễn Hồng

$100

ÔB Rex Đặng

$200

Top Barber

$100

Thị Năng

$100

Hội Ái Hữu Nguyễn Hoàng Quảng Trị

$100

ÔB Nguyễn Quang Toản

$100

Ba Hugo

$100

A/C Nguyễn Văn Tiến Nhiên

$50

A/C Trần Đức Hoà

$200

A/C Nguyễn Văn Thông

$40

Quyên góp của anh Nguyễn Văn Kỳ

$54

Bàn số 9 ( Sum,Dì Oanh,Tuyết Hồng Andy Lee)

$80

Tina Đoàn

$100

ÔB Cách Tân

$30

Ô Phan Kỳ Nhơn

$30

  Phạm Ngọc

$50

Thị

$20

Phu nhân cố Đại Phạm Văn Giáo

$50

Diana Le (CaliHome Realty)

$100

ÔB Phan Ngọc Cảnh

$100

ÔB Bùi Phát (Mua đấu giá một bình bông $300)

Một vị ẩn danh

$1,000

Nhiếp ảnh gia Trị 

Bức tranh Trầm Hưong cho đấu giá

$250

Ca Ngọc Quang Đông quyên góp

$221

Rosemary Trần

$50

Mighty Mover Trailer Inc

$50

ÔB Mạc Phi Hoàng

$100

ÔB Hồ Phán

$300

Nguyễn Thị Cúc

$100

 

-------------

TỔNG CỘNG

$23,295