HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG ĐÀ

Ban Điều Hành
Hội Trưởng: Đoàn Ngọc Đa
Hội Phó Nội Vụ: Nguyễn Hoàng Diệu
Hội Phó Ngoại Vụ: Trương Công Lập
Tổng Thư Ký: Trần Quốc Dũng
Thủ Qũy: Huỳnh Tuấn
Liên Lạc: Nguyễn Thành Điểu
Báo Chí: Nguyễn Thanh Huy
Văn Nghệ: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Xuân Thu
Tài Chánh: Lê Hồng Sâm, Nguyễn Thị Mận
Đặc Trách Thương Binh VNCH: Nguyễn Văn Hùng
Xã Hội & Khánh Tiết: Nguyễn Văn Kỳ
Tiếp Tân: Nguyễn Kim Hoàng
Ban Cố Vấn Trần Đình Định, Phan Thanh Thắng, Nguyễn Văn Mỹ, Hoàng Tấn Kỳ, Huỳnh Phước, Phạm Văn Thuận


Địa chỉ liên lạc:
P.O. Box 2202
Westminster, CA 92684
Email: donghuongquangda@gmail.com